Política de privacitat

IP AND DOSIDERMO S.L. està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privadesa (d’ara endavant, la Política) IP AND DOSIDERMO S.L., informa els USUARIS d’aquest lloc web, dels usos a què se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliurement i voluntàriament, si volen facilitar la informació sol·licitada.IP AND DOSIDERMO S.L. es reserva la facultat de modificar aquesta Política per adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, practiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en aquesta serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.

Responsable

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és:

Identitat: IP AND DOSIDERMO S.L. amb NIF: B-66817008, en endavant ENTITAT
Adreça: C/ CARRASCO I FORMIGUERA 15 LOCAL, 08224 – TERRASSA, Barcelona
E-mail: dosidermo@dosidermo.com

Delegat de protecció de dades

Contacte per email: info@aemol.com

Finalitat del tractament

La recollida i el tractament de les dades personals recollides a través del formulari de contacte, tenen com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats per IP AND DOSIDERMO S.L. atenent les sol·licituds dinformació i/o consultes plantejades.

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir les obligacions legals, o fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i aquest estigui legitimat per fer-ho.

Legitimació

IP AND DOSIDERMO S.L. està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per a un o diversos fins específics, tal com recull l’article 6.1.a) i 6.1.b) del Reglament General de Protecció de dades personals.

Destinataris

Les dades personals demanades poden ser cedides a: Empreses/entitats relacionades directament i indirectament amb la mercantil IP AND DOSIDERMO S.L., per complir amb les finalitats anteriorment indicades.No seran cedits o comunicats a altres tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/les finalitat/s expressada/es, en els supòsits previstos segons Llei, així com en els casos específics, dels quals s’informi expressament a l’Usuari.

Drets dels usuaris

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

– Accés: L’interessat té dret a saber quines dades està tractant l’ENTITAT sobre ell.

– Rectificació: L’interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

– Supressió: L’interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades no siguin necessàries per a les finalitats recollides.

– Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

– Oposició: En determinades circumstàncies l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l’ENTITAT deixarà de tractar les vostres dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

– Portabilitat de les dades: Només aplicable a dades automatitzades i consisteix a passar les dades des de l’ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l’interessat i per sol·licitud).

Podeu exercir els vostres drets inclòs el dret a retirar el vostre consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit acompanyat del vostre DNI a IP AND DOSIDERMO S.L. al c/ CARRASCO I FORMIGUERA 15 LOCAL, 08224 – TERRASSA, Barcelona o enviant un e-mail a dosidermo@dosidermo.com. A més, vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades, actualment l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Mesures de seguretat

El responsable del tractament IP AND DOSIDERMO S.L. aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al seu risc.

Transferències internacionals

NO es fan transferències internacionals.

Perfils i prenes de decisions automatitzades

NO s’elaboren perfils, NO es prenen decisions automatitzades amb les dades facilitades per l’usuari.